Povinně zveřejňované informace

 • Domů
 • Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Výčet těchto informací stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1. Název

 • Obec Slatina

2. Důvod a způsob založení

 • Obec Slatina jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

3. Organizační struktura

 • Starosta obce – Luděk Míček
  Místostarosta obce – Jiří Binar
  Zastupitelstvo obce – 9 členů

   

  • Kontrolní výbor – 3 členové
  • Finanční výbor – 3 členové
  • Školský výbor – 3 členové
  • Výbor životního prostředí – 3 členové
  • Kulturní výbor – 5 členů

  Příspěvkové organizace zřizované obcí

  • Mateřská škola a Základní škola

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa

 • Obec Slatina
  Slatina 1
  742 93 Slatina

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • Obec Slatina
  Slatina 1
  Slatina

4.3. Úřední hodiny

pondělí a středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00

4.4. Telefonní čísla

 • Obecní úřad 556 427 021

4.5. Čísla faxu

 • Obec nemá fax

4.6. Adresa internetové stránky

 • www.obecslatina.cz

4.7. Adresa e-podatelny

 • info@obecslatina.cz

4.8 Další elektronické adresy

 • Datová schránka jm3axuq

5. Případné platby lze poukázat

 • Komerční banka a. s. NOVÝ JIČÍN 86–6271240257 / 0100
 • Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6. IČ: 00600661

7. DIČ: CZ00600661

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • Územní plán obce – na webu ORP Bílovec
 • Rozpočtový výhled obce
 • Strategie rozvoje obce Slatina

8.2 Rozpočet

 • uvedený v samostatné sekci webu

9. Žádosti o informace

 • Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.
  Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).
  Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

11. Opravné prostředky

 • Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.§ 16Odvolání(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. (2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. (3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit. (4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.§ 16aStížnost na postup při vyřizování žádosti o informace(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

  (2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. (3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

  (4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. (5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. (6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

  1. postup povinného subjektu potvrdí,
  2. povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
  3. usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

  (7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

  1. výši úhrady nebo odměny potvrdí,
  2. výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
  3. povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

  (8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. (9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona. (10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Úplné znění právních předpisů je dostupné na

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • Obec Slatina nepožaduje úhrady za poskytnutí informace
 • Úhradu požaduje pouze za přímé náklady:
  • Telefonní spojení (dle tarifu O2)
  • Poštovné a jiné poplatky (dle tarifů České pošty)
  • Cestovní náhrady podle §151 zákoníku práce
  • Práce s počítačem
   • 1,– Kč / stránka
  • Černobílá kopie A4 (A3)
   • 2,– Kč (4,– Kč) jednostranně
   • 4,– Kč (5,– Kč) oboustranně

15. 2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 • Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy

 • Obec Slatina není poskytovatelem licencí.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dostávejte aktuální informace z Vaší obce, pomocí SMS nebo e-mailů.

Obec Slatina, Nový Jičín, Moravskoslezský kraj

Slatina 1,
742 93 Slatina

info@obecslatina.cz
Datová schránka: jm3axuq

IČ: 00600661
DIČ: CZ00600661

Mapa ČR