Historie obce Slatina

  • Domů
  • Historie obce Slatina

Obec Slatina leží na úpatí Nízkého Jeseníku jižně mezi Opavou a Ostravou v nadmořské výšce 415 – 464 m nad mořem. Obec náleží k nejstarším českým vsím na Opavsku. Její vznik spadá do období vnitřní slovanské kolonizace na sklonku 12. a počátku 13. století.

První písemná zpráva o obci je doložena roku 1371. K Moravě byla připojena spolu s fulneckým panstvím teprve roku 1480 a stala se tak moravskou enklávou obklopenou slezským územím. Ve více jak šestisetleté doložené historii obce se v ní vystřídalo množství pánů, byla v držení různých vladyckých rodin, které měly až do 16. století manské povinnosti k fulneckému panství.

Samostatnou se stala Slatina až roku 1592, kdy ji koupil Šalamoun Moš z Bittendorfu jako samostatný deskový statek. I nadále se v držení obce střídala celá řada majitelů.

První záznam v matrikách je z roku 1642. Matriky byly vedeny u slatinské fary. V té době ke slatinské farnosti patřily následující obce a osady: Pohořilky (Schimmelsdorf), Bílov (Bilow), Stará Ves (Altstadt), Bravinné (Brawin), Nové Dvory (Neuhof), Lukavec (Lukawetz), Ohrada (Ohrad), Nový Svět (Neuwelt), Karlovice (Karlowitz), Tísek (Zeiske), Lubojaty (Laubias), Výškovice (Wiskowitz),Těš-kovice (Tiskowitz) a Hrabství (Hrabske).

Podle záznamu v matrice se ve slatinském kostele křtili, pohřbívali a oddávali obyvatelé výše uvedených obcí.

Nově vzniklé farnosti

Postupně obce přecházely k jiným nově vzniklým farnostem, např. v roce 1900 byla vyfařena obec Nové Dvory, Těškovice byly v roce 1717 přifařeny k Pusté Polomi, Stará Ves a Bílov se oddělily v roce 1687 a Lukavec v roce 1692.

Karlovice byly založeny kolem roku 1714, Nový Svět vznikl okolo roku 1740 a Ohrada byla založena kolem roku 1702. První záznamy v matrice o Výškovicích jsou z roku 1697. Původní obec se nazývala Žebrakov a nacházela se na kopci Zaječí směrem k Hrabství. V roce 1606 byla prý obec pustá, ale v roce 1697 již měla 10 domů.

Číslování domů v obcích se začalo provádět okolo roku 1770.

Roku 1910 chtělo majetek koupit město Opava, ale obětavostí a prozíravostí občanů ve Slatině bylo docíleno, že ji právě tohoto roku (vklad do desek 1911) koupila sama obec – její občané.

V roce 1920 tvořily slatinskou farnost tyto obce: Slatina, Ohrada, Nový Svět, Karlovice, Výškovice a Tísek.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Obec má několik dominant. Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl pravděpodobně postaven začátkem 14. století, první zmínka je doložena rokem 1461. Současná barokní podoba kostela pochází z poloviny 17. století.

Zámek Slatina

Dalším významným objektem je barokní zámek z roku 1771, stojící v centru obce. Celý exteriér umocňuje romantický styl parkové úpravy okolí.

Zámek ve Slatině používali jeho majitelé ve sledovaném období jen k občasným pobytům. Za celé období byl v matrikách proveden jen jeden záznam, a to o úmrtí ročního dítěte. Zámek od roku 1650 do roku 1720 měl ve vlastnictví rod Halamů z Jičína. Za 50 let do roku 1772 zámek změnil 6× majitele.

V roce 1772 koupil zámek a panství Josef Malabayla hrabě z Canálu a v roce 1847 vlastnil zámek Raimund Wolfgang rytíř z Banneru, který daroval slatinskému kostelu Nanebevzetí P. Marie kopii obrazu Sixtinské madony od Roberta Traera.

Od roku 1895 se na zámku střídali majitelé (podnikatelé), kteří panství postupně rozprodávali ( 1902 byl prodán celý dvůr na Karlovicích ).

V roce 1910 zakoupila zámek i s velkostatkem obec Slatina za 550 000 K. Část polí a lesů prodala místním občanům, zbytekpronajímala za 6,5 – 18 zlatých za měřici ( 1 zl = 2 K ).

Silnice a elektrifikace

V roce 1908 byla postavena okresní silnice ze Staré Vsi do Výškovic, roku 1927 ze Staré Vsi na Ohradu.

V roce 1928 byla provedena elektrifikace obce včetně přifařených obcí Výškovic a Tísku.

Škola, kapličky a novodobé budovy

Nelze zapomenout na školu z roku 1785, čtyři kapličky a z novodobé historie jsou to objekty kulturního domu, pošty a hasičské zbrojnice, požární nádrže a hřiště. V roce 1928 byla dokončena elektrifikace a v roce 1933 vystavěn vodovod. K zajímavostem například patří, že obce na své náklady postavila okresní silnici z Ohrady do staré Vsi. Slatina byla vždy česká, starousedlická.

Okres Nový Jičín

Slatina připadala už od roku 1960 pod okres Nový Jičín. Má asi 700 obyvatel, je tvořena Slatinou a místní částí Nový Svět. Obec se ihned po roce 1989 osamostatnila a pomalu začala sama hospodařit na svém. V roce 1993 se ke Slatině připojila místní část Nový Svět. Celkem hospodaříme na 212 ha lesních pozemků. Nově zvolené devítičlenné zastupitelstvo mělo před sebou mnoho úkolů, obecní rada nebyla ustanovena, tuto funkci plní starosta obce. Bylo nutno řádně převzít všechen majetek, písemnosti, připravit nové vyhlášky a samozřejmě rozeběhnout nový úřad tak, aby mohl plnit sliby, které všichni očekávali od osamostatnění.

Nejdříve se podařilo vybudovat nové hřiště na kopanou, nově byla provedena oprava nízkého napětí spolu s veřejným osvětlením, byla zpracována studie čištění odpadních vod a provedena oprava kotelny na tuhá paliva. V roce 1995 byl ukončen pronájem obecních lesů a obec v nich začala hospodařit sama. Vinou kůrovcové kalamity, která se již vyskytla v našich lesích kolem roku 1993, bal provedena těžba této hmoty a vše bylo intenzivně sledováno pracovníky ministerstva životního prostředí. Někdo může říci, že obec „zlikvidovala“ svoje lesy, opak je však pravdou. Účinnou těžbou se podařilo zachránit jeho větší část a kůrovce zastavit. Vytěžené plochy se ihned uklízely a prováděla se nová výsadba.

V obci se dále podařilo udělat kus práce. Nejdříve to byla generální oprava střechy a pláště budovy školy včetně nátěru oken, postupně se vybudovaly chodníky kolem státní silnice včetně Nového Světa, upravil obecní rybník, opět na Novém Světě opravila společenská místnost pro využití volného času tamních občanů. Rovněž jsme nabídli celkem 16 stavebních míst, ke kterým byla vybudována nová asfaltová komunikace, chodníky a všechny podzemní sítě.

Požární nádrž byla vybavena novou čističkou a v létě slouží pro širokou veřejnost jako koupaliště. Náročnou akcí byla potom plynofikace celé obce i místní části. Tato se povedla realizovat za tři měsíce. Rovněž nemalou částku jsme investovali do budovy zámku. Ten byl v roce 1993 ve špatném stavu. Proto byl celkově rekonstruován. Byly upraveny vnitřní interiéry a od roku 1997 slouží jako obecní úřad, knihovna a reprezentativní prostory obce se svatební síní.

Obec se rovněž může pyšnit svým praporem a znakem, který jsme převzali od předsedy Sněmovny v roce 1998. V roce 1996 byl zastupitelstvem obce schválen Program obnovy venkova a v roce 1997 jsme se přihlásili do soutěže Vesnice roku. V ostravském regionu jsme získali první místo a postoupili do celorepublikového kola. Třetí místo v rámci České republiky byl výsledek práce a obětavosti občanů naši malé vesnice.

Dostávejte aktuální informace z Vaší obce, pomocí SMS nebo e-mailů.

Obec Slatina, Nový Jičín, Moravskoslezský kraj

Slatina 1,
742 93 Slatina

info@obecslatina.cz
Datová schránka: jm3axuq

IČ: 00600661

Mapa ČR