O úřadu

Obecní úřad sídlí v místním zámku a tvoří ho starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazeni do obecního úřadu. V čele obecního úřadu stojí starosta Luděk Míček, který plní některé úkoly rady obce, která ve Slatině není zřízena. Místostarostou je Jiří Binar.

Obecní úřad v samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce a pomáhá výborům zastupitelstva při jejich činnosti. Dále pak vykonává přenesenou působnost dle zákona – např. kácení dřevin rostoucích mimo les, pozemní komunikace apod.


Výbory zastupitelstva obce

Kontrolní předseda
členové
Bc. Blanka Bartošová
Lucie Lazecká
Vendula Dědochová
Finanční předseda
členové
Bronislava Satková
Eva Míčková
Marie Reková
Školský předseda
členové
Ing. Michal Richter
Šárka Vidláková
Dana Míčková
Životního prostředí předseda
členové
Eva Lihotzká
Bc. Roman Zelinka
Ing. Lucie Sokolová
Kulturní předseda
členové
Jolana Stillnerová
Ivana Šimková
Bc. Blanka Hodovská
Olga Lazecká
Markéta Šindlerová
Další členové zastupitelstva: Ing. Lukáš Popp
Jiří Vidlák
Kronikář obce: Jakub Kozák, DiS.

Agendy obecního úřadu

 • Pronajímá bytové a nebytové prostory
 • Pronajímá hrobová místa
 • Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
 • Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
 • Přijímá oznámení o shromáždění
 • Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa
 • Přijímá poplatky za znečišťování ovzduší
 • Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
 • Přijímá žádosti k instalování kamerového systému
 • Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu
 • Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
 • Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci
 • Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů
 • Vybírá poplatky za rekreační pobyt
 • Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
 • Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
 • Vybírá poplatky ze psů
 • Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
 • Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem
 • Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci
 • Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce
 • Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky)
 • Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí
 • Vydává vyhlášku o výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy patřící pod správu obce
 • Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha

Seznam úřadů s působností pro obec Slatina

 • Celní úřad Mošnov
 • Celní ředitelství Ostrava
 • Česká obchodní inspekce – Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký (se sídlem v Ostravě)
 • Český statistický úřad Ostrava
 • Drážní úřad
 • Finanční úřad v Novém Jičíně
 • Finanční ředitelství v Ostravě
 • Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě
 • Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje – územní pracoviště Nový Jičín
 • Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj – Inspektorát Nový Jičín
 • Krajské státní zastupitelství Ostrava
 • Krajské vojenské velitelství Ostrava
 • Krajský soud Ostrava
 • Krajský úřad – Moravskoslezský kraj
 • Krajský úřad – Moravskoslezský kraj – Krajský živnostenský úřad
 • Krajský úřad – Moravskoslezský kraj – Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Krajský úřad – Moravskoslezský kraj – Odbor školství, mládeže a sportu
 • Městský úřad Bílovec
 • Městský úřad Bílovec – Obecní živnostenský úřad
 • Městský úřad Bílovec – Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Městský úřad Bílovec – Odbor výstavby
 • Městský úřad Bílovec – Odbor životního prostředí a územního plánování
 • Městský úřad Bílovec – Oddělení správní
 • Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě
 • Obvodní báňský úřad v Ostravě
 • Okresní soud v Novém Jičíně
 • Okresní státní zastupitelství Nový Jičín
 • OSSZ Nový Jičín
 • Pozemkový fond ČR – Územní pracoviště Nový Jičín
 • Pozemkový úřad Nový Jičín
 • Státní energetická inspekce – Územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj
 • Státní okresní archiv Nový Jičín
 • Státní plavební správa – pobočka Přerov
 • Státní rostlinolékařská správa – Oblastní odbor Opava
 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce – Inspektorát v Olomouci
 • Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – Matrika
 • Úřad práce v Novém Jičíně
 • Úřad práce v Novém Jičíně – Kontaktní místo státní sociální podpory Bílovec
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Územní pracoviště Ostrava, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín
 • Vrchní soud v Olomouci
 • Vrchní státní zastupitelství Olomouc
 • Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 • Zemský archiv v Opavě
 • Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Nový Jičín
 • Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě

Dostávejte aktuální informace z Vaší obce, pomocí SMS nebo e-mailů.

Obec Slatina, Nový Jičín, Moravskoslezský kraj

Slatina 1,
742 93 Slatina

info@obecslatina.cz
Datová schránka: jm3axuq

IČ: 00600661
DIČ: CZ00600661

Mapa ČR