Krajský úřad vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje


Informace občanům - 09.08.2018

Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se rozumí doba, kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci.

Zpravidla je to doba, po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorolo­gického ústavu na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“, zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby; začátek a ukončení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vyhlašuje krajský úřad pro celý kraj nebo jeho část.

V období sucha se zakazuje:

  • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. plošné vypalování suchých porostů a suché trávy, pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství apod.),
  • kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
  • používání pyrotechnických výrobků, pořádání ohňostrojů,
  • používání jiných zdrojů zapálení (např. pochodně, svítící munice, létající lampiony apod.),
  • odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
  • jízda parní lokomotivy

Vlastníci lesa, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a další dotčené subjekty hospodařící v lese zajistí v období sucha:

  • volné a sjízdné lesní cesty,
  • kontrolu míst, kde se v období 5 dní před vyhlášením období sucha provádělo spalování hořlavých látek nebo došlo k požáru.