V září se pro děti znovu otevřela škola

Po letních prázdninách jsme se s nadšením i obavami opět setkali 1. září ve škole.

I když plni nejistoty, jak dlouho budou děti chodit do školy a kroužků, užívali jsme si, že se opět potkáváme naživo a nejen přes obrazovky počítačů, jak jsme si zvykli v jarních měsících. Těší mě, že v očích dětí, učitelů i všech zaměstnanců školy byla vidět radost ze vzájemných setkání a touha naučit se nové věci.

V loňském školním roce jsme museli zrušit naše tradiční akce – spaní ve škole, pohádkový les, maškarní ples, oslavu svátku maminek a další z důvodu mimořádných opatření.

V mateřince jsme se na konci minulého školního roku rozloučili s paní učitelkou Danou Rekovou. Děkujeme jí za mnoholetou skvělou práci s dětmi naší školky, za její obětavost, citlivost a ochotu. Přejeme jí hodně zdraví a pohody v dalších letech.

I letos jsme v lavicích přivítali 8 prvňáčků, celkem se učí v naší škola 34 žáků. Anglický jazyk letos učí paní učitelka Ing. Mgr. Jana Dosoudilová, která nahradila Mgr. Z. Hamplovou.

Děkujeme paní učitelce za skvělé pedagogické vedení v anglickém jazyce a přejeme radostné prožívání mateřské role.

Od října otevřeme zájmové kroužky, ale zatím ty, které vedou pracovníci školy.

Přes prázdniny jsme nezaháleli a pořídili do druhé třídy nové lavice. Ve školce udělalo rozšíření šaten radost nejen dětem, ale i rodičům. Zvýšila se i bezpečnost díky kamerovému systému u vstupu. Během září bude šatna dovybavena na míru vyráběnými skříňkami.

Ráda bych poděkovala zastupitelstvu obce Slatina za vstřícnost a ochotu
dofinancovat zvýšené náklady na rekonstrukci šaten i na pořízení hygienických prostředků, které byly potřebné při naplňování
mimořádných opatření.

Od prvního září se budeme ve školce potkávat s novou paní učitelkou Bc. Miroslavou Rybkovou, která má dlouholetou praxi a na děti se moc těšila.

Adaptace devíti nových dětí proběhla bez větších slziček. Celkem navštěvuje školku 25 dětí a tím je její kapacita naplněna.

Sami víte, že pravidla pro fungování školy se mění rychle, často ze dne na den. Ve slatinské škole se na ně snažíme reagovat co nejrychleji a přizpůsobovat se vládním a hygienickým opatřením.

I když vím, že ne všechna opatření jsou přijímána pozitivně, snažíme se nastavit podmínky tak, abychom případně minimalizovali přenos viru.

Prosím vás tedy o shovívavost a trpělivost.

Rodičům přejeme hodně optimismu a pozitivního naladění v začátku školního roku. Dětem, ať se jim ve škole i školce líbí a odnášejí si z ní zajímavé podněty, dovednosti a znalosti do budoucna, aby se nebály
komunikovat, měly možnost prožívat dětská přátelství, učily se základním životním hodnotám, měly chuť překonávat překážky a ctily život ve všech podobách.

Užijme si krásný podzim, pěkné babí léto plné teplých dní, pouštění draků, procházek do lesů na houby a především rodinné pohody.

Za celý kolektiv Mgr. Michaela Zezulová