Obecně závazná vyhláška – systém shromažďování odpadů v obci Slatina

Zastupitelstvo obce Slatina se na svém zasedání dne 11.3.2020 usneslo vydat na základě $ 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s $ 10 písm. d) a $ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Komunální odpad se třídí na složky:

a) Biologické odpady rostlinného původu, b) Papír,
c) Plasty včetně PETlahví,
a) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady
g) Objemný odpad,
h) Směsný komunální odpad,
i) Jedlé oleje a tuky“)
j) nápojové kartony

Celá vyhláška je přílohou článku.

Přílohy