Školní zprávičky aneb jak šel čas od začátku školního roku

Tak jsme se nějak pozvolna přehoupli od prvního školního dne do adventního času – a že to bylo pěkné a činorodé období. Díky nádhernému a nezvykle teplému podzimu využívaly děti ze školky i družiny možnosti pobývat na školní zahradě až do listopadu.

Nová školčátka si s pomocí paní učitelek a „tety“ Šárky pomalu zvykla být nějakou dobu bez maminky a tatínka. A prvňáčci se celkem rychle a bez problémů adaptovali na nový školní režim. Starší děti si zopakovaly a navázaly na učební látku předešlých ročníků.

V tomto školním roce je ve školce zapsáno 25 dětí a ve škole se vzdělává 32 žáků (z toho dvě děti z Výškovic a jedno z Bílovce).

V kolektivu dospělých, kteří se starají a pečují o dětskou slatinskou generaci, nastala malá změna – vedoucí školní jídelny paní Zdeňka Lazecká odešla zaslouženě do důchodu a my jí ještě jednou děkujeme za její záslužnou a dobrou práci. Na její místo byla přijata paní Eva Bartošová, která se také úspěšně zapracovala a stmelila se školním kolektivem.

Nadále u nás zastává pozici asistenta pedagoga paní Martina Hrabovská z Bílovce, která je skvělou pomocnicí žákům i pedagogům. Ve velké míře pozvedla kreativní činnost školní družiny, za což jí patří velký dík.

Hned zpočátku školního roku byla dokončena celková renovace prostor školní družiny a zase se zvedla estetičnost a praktičnost celé školy. Děkujeme tímto všem, kteří se zasloužili o zpříjemnění prostředí školy – obci jako zřizovateli, paní ředitelce za zprostředkování, správním zaměstnancům za výraznou pomoc při realizaci a mamince – sponzorce, která přispěla na koupi nového koberce do družinky a Lega do MŠ.

Od začátku školního roku bylo v naší škole rušno. V září proběhla Drakiáda s pečením brambor, herním zápolením na školní zahradě a kreativní dílničkou ve školní jídelně.

V říjnu se všechny děti pobavily zábavným a poučným představením divadla Letatadlo „Putování za ledním medvědem“. Krásný podzim i výuku zpestřil sběr jablek školčátek a exkurze mladších žáků do místní moštárny (dík panu Františku Stanovskému – čerstvý moštík chutnal).

Ve školní družině byly školní a předškolní děti nadšeny z vystoupení kouzelníka. 100. výročí vzniku samostatné ČSR si mimo jiné slatinské děti připomněly ve výuce a také u Lípy svobody. Měsíc říjen zakončilo veselé rejdění a tvoření… dopolední školní Halloween starších dětí v maskách v rámci výuky angličtiny a odpolední kreativní dlabání dýní (rodiče se tentokrát předvedli!), soutěže, hry u kulturního domu a večerní průvod s lampiony. Pochutnávali jsme si také na dobrotách od rodičů a zahřívali se výborným čajem a punčem.

No a co listopad? Neopominuli jsme ani naše tradice…svátek Všech svatých a „Dušičky“. Procházka místním hřbitovem, vzpomínka na naše zesnulé, zapálení svíček a připomínka smrtelnosti nás všech, důležitost opatrnosti a bezpečnosti a pomoci druhým…

V tomto školním roce si mohly děti vybrat ze čtyř kroužků: sportovní – gymnastický pod vedením Lenky Malčíkové, rukodělný kroužek Jolany Stillnerové, kroužek deskových her Martiny Hrabovské a florbalový pod dohledem Martina Varechy.

Zpestřením listopadových dnů bylo odpoledne Deskových her pro rodiče s dětmi, na kterém s námi spolupracoval pan Petr Hodovský, velký fanda těchto aktivit. Děkujeme jemu i jeho manželce, kteří nám umožnili si vyzkoušet spoustu zajímavých a zábavných her z firmy MINDOK. Poutavé hry zakoupíme v rámci projektu Šablony II do školní družiny.

Slatinská škola se může pochlubit velkým úspěchem našeho žáka Maxmiliána Šimka v pěvecké soutěži O zlatou notičku města Bílovce. S panem učitelem Martinem Varechou si připravili známou píseň Anděl skupiny Mirai. Svým společným nádherným uměleckým vystoupením získali 1. místo v kategorii „Dospělák“ a „mrňous“ a také cenu publika. Blahopřejeme!

Paní učitelka Dana Míčková jako každoročně pilně nacvičuje s několika dětmi básničky k příležitosti vítání občánků a přání jubilantům. Je to velice pěkné a milé zpříjemnění slavnostních chvil.

Poděkování patří ve velké míře všem správním zaměstnankyním, Šárce Vidlákové, Ivoně Ocáskové, Monice Nábělkové a Evě Bartošové, za ochotu a přípravu výborného občerstvení na všech školních i mimoškolních akcích.

Nejen děti, ale všichni pracovníci školy se přes celý rok dále vzdělávají. Paní učitelky z MŠ sdílí a spolupracují s pedagogy jiných školek. Učitelé ZŠ se zapojili do projektu Inkluzivní škola Moravskoslezského kraje. Celý kolektiv pracoval na výjezdním semináři na společné vizi školy. A čekají nás další školení.

Nastávající období se bude i v naší škole odvíjet v duchu vánoční atmosféry a příprav na tyto nádherné svátky. Výzdoba školy, tvoření, pečení a zdobení perníčků, malování hrníčků a výroba ozdob na vánoční stromeček a nacvičování školčátek na vánoční besídku v mateřské škole (čtvrtek 13. 12.) a školáků k Adventnímu setkání u kulturního domu (sobota 15. 12.). Tímto vás srdečně zveme na všechny akce.

Před vánočními svátky si ještě zařádíme v „Čertovské škole“, školáci pojedou do Rožnova na Vánoce na dědině a všichni si zajdeme do slatinského kina… Jak vidno, aktivit ve škole je nemálo.

Poděkování patří všem, kteří se nějakou měrou podílejí na bezpečném a naplňujícím chodu celé školy. Velice si ceníme dobré spolupráce s obcí, díky které se neustále daří renovovat a zpříjemňovat prostředí školy pro naše žáky a děti. Nicméně je třeba připomenout, že hlavní náplní školy je vzdělávání a výchova a to v úzké spolupráci s rodiči.

Přejeme všem nejen krásné svátky, ale pohodu, toleranci, vstřícnost, radost a zdraví po celý další rok.

Za kolektiv přeje Mgr. Lenka Malčíková
skola.obecslatina.cz