Statistika svozu odpadů v obci


Obec Slatina jako první v regionu Bílovecka iniciovala evidenci svozu nádob směsného komunálního odpadu po jednotlivých nádobách. Na základě těchto požadavků byly všechny nádoby na SKO označeny pomocí čárového kódu a svozové vozy vybaveny potřebnou technologií.

Takto máme k dispozici detailní informace o počtech a naplněnosti všech svezených nádob na území obce. Na tomto místě je potřeba opět připomenout, že je bezpodmínečně nutné, aby veškeré přidělené nádoby byly řádně označeny tímto čárovým kódem. Pokud by přeci jenom došlo ke ztrátě či poškození tohoto kódu, obraťte se prosím na obecní úřad, tel. 556427021, slatina@iol.cz a ten zajistí vydání nového kódu.

Při porovnání s předcházejícím rokem došlo k rozšíření umístění nádob na SKO (z 236 na 249) a bylo vydáno dalších 19 nádob (celkem je rozmístěno po obci 425 označených nádob). V počtu svezených nádob došlo v porovnání s rokem 2014 v loňském roce o nárůst v počtu cca 400 nádob. Vzhledem k tomu, že došlo k rozšíření umístění, zvýšení počtu celkem svezených nádob a průměrný počet svozů za rok na jedno svozové místo zůstal zhruba na hodnotě 31 nádob, lze považovat tento trend za uspokojivý.

Těžko však posoudit jednotlivé počty svezených nádob před rodinnými domy. Většina z nás (cca 75%) má za celý rok svezeno od 20 – 60 nádob. Najdou se zde však i „rekordmani“ kteří jsou schopni natolik separovat odpad, že si nechají odvést maximálně 5 nádob za celý rok (celkem 15 umístění). Na druhé straně jsou zde však i takové rodinné domy, které dokáží naplnit za jeden rok bezmála 100 nádob!!! Pro porovnání uvedu, že celý bytový dům „panelák“ s šesti byty měl za celý rok svezeno 122 nádob. Tento trend bohužel sledujeme již několik období! Je potřeba, aby si každý sáhl do svědomí a vyhodnotil, zda nakládá s odpadem tak, jak je žádoucí a zda je jeho chování je v souladu s dobrými mravy. Zvýšené náklady na svoz komunálního odpadu pak zaplatíme všichni dohromady.

Co je přinejmenším k zamyšlení, je narůstající počet občanů, kteří vystavují k odvozu nádoby na SKO zcela nenaplněné. Společnost SLUMBI Bílovec vždy před svozem odpadu vizuálně kontroluje každou popelnici a údaje o naplněnosti následně přiřazuje čárovému kódu, který je jedinečný pro každou popelnici. Takto má obec, jakožto plátce za tyto služby, přehled o všech konkrétních nádobách, které byly kdy vyvezeny nenaplněny.

V porovnání s předcházejícím rokem 2014 se zdvojnásobil počet občanů Slatiny, kteří takto vystavují k odvozu poloprázdné nádoby. Není potřeba asi zdůrazňovat, že tímto chováním tak zbytečně zvyšují tak náklady na svoz směsného komunálního odpadu.

I když v letních měsících je počet svezených nádob během jednoho svozu daleko větší, vzhledem k četnosti svozu je i tak celkový měsíční počet svezených nádob nižší, než je tomu v ostatních měsících. Stejně, jako v roce 2014, jsou září a prosinec měsíce s jednoznačně nejvyšším počtem svezených nádob SKO (nárůst o 250 – 300 svezených nádob měsíčně oproti měsícům květen až srpen).

U ostatních druhů odpadu nedošlo v porovnání s roky 2012 – 2015 k zásadním změnám. Dá se říci, že systém separování odpadu v naší obci si „sednul“ a občané si zvykli na všechny možnosti separace odpadu.

Oproti předcházejícím letům byly v obci instalovány také nádoby na drobný kovový odpad, které by měly ulehčit skladování vytřízeného kovového odpadu z domácnosti. Nadále však ale zůstává sběr kovového šrotu pořádaný místními hasiči 2× ročně. Letos byly do domácností rozdány 900 l kompostéry na biologicky rozložitelný odpad, které byly spolufiancovány z operačního programu Životní prostředí.

Doufáme, že většina občanů využije možnosti kompostovat na vlastním pozemku. Odpadne jim jednak nutný odvoz biologicky rozložitelného odpadu na sběrné místo, uvolní se místo ve společných kontejnerech a zároveň si tak doma mohou vypěstovat kvalitní kompost.


Jiří Binar, místostarosta obce