Vážení občané,


Obecní zpravodaj - 23.03.2016

tak zimy jsme si příliš neužili, což bylo ke spokojenosti nás starších a k nelibosti těch mladších. No asi si budeme muset zvykat na takové počasí, snad jen ze sjezdovky se nám stane plantáž na vánoční stromky. I když krátce, ale přesto byla využita požární nádrž na bruslení všech, nutno ale říci, že s při- spěním několika tatínků, neboť některé děti a mládež si asi s hřeblem příliš nerozumí.

V uplynulém období proběhlo několik kul- turních akcí, kdy tou nejúspěšnější byl obec- ní ples, který navštívilo mnoho hostů a všem se líbil. Děkuji pořadatelům a také všem, kteří přispěli cenou do tomboly.

Konečně se nám „skoro“ podařilo rozdělit zahradní kompostéry, které jsme získali díky dotacím. Záměrem je, aby se snížilo množství odpadů ukládaných do popelnicových nádob a tím došlo i ke snížení nákladů na odpady – poplatků. Je to doplňková služba k velkým hnědým kontejnerům, takže ty se nebudou rušit. Pro upřesnění, kompostéry jsou v zápůjčce zdarma na dobu 5 let a poté přecházejí do vašeho vlastnictví.

Dalším úspěchem bylo pořízení nového dopravního automobilu pro naši zásahovou jednotku. Původně bylo vozidlo nabídnuto od krajského úřadu v hodnotě takřka 4 mil. Kč s nanční spoluúčastí obce asi 600 tis. Kč. Nakonec vše dobře dopadlo a k naší radosti jsme vozidlo obdrželi se 100% dotací. Děkujeme vedení krajského úřadu.

Snad příjemnou zprávou pro všechny občany a motoristy projíždějící přes obec Slatinu je po mnohaletém úsilí plánovaná oprava státní silnice ze Staré Vsi až po vrchní konec obce. Tato akce se bude realizovat v druhé polovině letošního roku a oprava bude spočívat v celkovém vyfrézování, opravě a položení nové vrstvy z asfaltobetonu. Jistě se vyskytnou nějaká omezení či komplikace s dojezdy do vašich obydlí, ale věřím, že to je ten nejmenší problém a odměnou bude konečně „normální“ silnice a klidná jízda po nové komunikaci.

Vážení občané, hlásí se příchod jara a hlav- ně velikonoční svátky. Přeji všem, aby si užili tento svátek, každý svým tradičním způsobem. Zároveň chci popřát našim učitelům, ale i ostatním nepedagogickým pracovníkům, kteří se „starají“ o výchovu naší nové generace, hodně zdraví, pevné nervy, dobrou spolupráci s rodiči a dobrý pocit ze své práce.

Na závěr všechny zvu na 7. zasedání našeho zastupitelstva dne 23. března 2016 do kulturního domu. Na setkání s Vámi se těší